ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System: AERS)

07/04/2564    

ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System: AERS) ระบบ AERS คือระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ซึ่งระบบ AERS จะ ช่วยลดต้นทุนการจัดทำและจัดเก็บรายงาน มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรายงานที่ต่ำ และยังมีความรวดเร็วเนื่องจากเป็นการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ คู่มือลงทะเบียนระบบ AERS การกำหนดรูปแบบเลขที่รายงาน ระบบ AERS   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-219-3600 ต่อ 5066

อนุบัญญัติตามกฎกระทรวงเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 จำนวน 8 ฉบับ

01/02/2564    

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14/10/2563    

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ออนไลน์ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการประเมินและเสนอความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน ปปง. จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประเมินความพึงพอใจตามช่องทางได้ ที่นี่ หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5041 , 5054
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th