ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14/10/2563    

สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ออนไลน์ เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการประเมินและเสนอความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน ปปง. จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประเมินความพึงพอใจตามช่องทางได้ ที่นี่ หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้  

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

12/06/2563    Create by อลงกรณ์ ถิระสัตย์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการที่เข้าร่วมรับการประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ http://itas.nacc.go.th/go/eit/2kflby  

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5041 , 5054
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th