กำหนดการจัดอบรม (E-learning) หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการอบรมรูปแบบ E-learning
หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฯ รุ่นที่ 1-6


สำนักงาน ปปง. มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เดือนละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงเดือน เมษายน 2566
ผ่านทางระบบ AMLO Training System (ระบบ ATS) ของสำนักงาน ปปง.

ผู้มีหน้าที่รายงานที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่
โทร. 02-219-3600 ต่อ 1125, 1133
หรือ Line: @870iqxbl

โดยมีรายละเอียดและกำหนดการของแต่ละรุ่น ดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 • หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 16)
  รุ่นที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2565
  รุ่นที่ 3 เดือน มกราคม 2566
  รุ่นที่ 5 เดือน มีนาคม 2566
 • หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ กลุ่มสถาบันการเงิน (มาตรา 13)
  รุ่นที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566
  รุ่นที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
  รุ่นที่ 6 เดือน เมษายน 2566

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรข้างต้นเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

 


 

 


จำนวนผู้เข้าชม 1,134