ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๕)

14/02/2566    Create by อลงกรณ์ ถิระสัตย์

รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     คำนำ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) มีภารกิจในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing: AML/CTF/CPF) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) โดยจะต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นระยะ และมีกรอบกฎหมาย กลไก และการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อย่างสอดคล้องกับบริบทและความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing: ML/TF/PF) การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/TF/PF เป็นข้อแนะนำที่ 1 ตามมาตรฐานสากลที่แต่ละประเทศจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ทราบความเสี่ยงด้าน ML/TF/PF และใช้กระบวนการบริหารจัดการตามความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ในการจัดทำนโยบายและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพื่อให้ประเทศไทยมีการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and CombatingTerrorism Financing: AML/CTF) ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น      สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://ses3.amlo.go.th/book/detail/1

กำหนดการจัดอบรม (E-learning) หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

08/11/2565    Create by อลงกรณ์ ถิระสัตย์

แผนการอบรมรูปแบบ E-learningหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงฯ รุ่นที่ 1-6 สำนักงาน ปปง. มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เดือนละ 1 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ไปจนถึงเดือน เมษายน 2566ผ่านทางระบบ AMLO Training System (ระบบ ATS) ของสำนักงาน ปปง. ผู้มีหน้าที่รายงานที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่โทร. 02-219-3600 ต่อ 1125, 1133หรือ Line: @870iqxbl โดยมีรายละเอียดและกำหนดการของแต่ละรุ่น ดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ (มาตรา 16)รุ่นที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2565รุ่นที่ 3 เดือน มกราคม 2566รุ่นที่ 5 เดือน มีนาคม 2566 หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ กลุ่มสถาบันการเงิน (มาตรา 13)รุ่นที่ 2 เดือน ธันวาคม 2566รุ่นที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2566รุ่นที่ 6 เดือน เมษายน 2566 ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรข้างต้นเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563      

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System: AERS)

07/04/2564    

ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System: AERS) ระบบ AERS คือระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถสมัครใช้งานได้ฟรี ซึ่งระบบ AERS จะ ช่วยลดต้นทุนการจัดทำและจัดเก็บรายงาน มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรายงานที่ต่ำ และยังมีความรวดเร็วเนื่องจากเป็นการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถดาวน์โหลดคู่มือและรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ คู่มือลงทะเบียนระบบ AERS การกำหนดรูปแบบเลขที่รายงาน ระบบ AERS   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-219-3600 ต่อ 5066

 

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 4

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 5

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

ส่วนวิชาการการกำกับ

ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม

ส่วนตรวจสอบและคดี

ส่วนพัฒนาระบบการกำกับ

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
Supervision and Examination Division

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 5041 , 5054
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล mail@amlo.go.th